.

جملات هنری فورد

     
به جای اشکال دنبال راه درمان بگردید
     
اگر آینده نبود امیدی نیز وجود نداشت