.

جملات هنری جیمز

     
سه چیز در زندگی بشری اهمیت دارد:نخست مهربانی دوم مهربانی و سوم مهربانی
     
تا سعی نکنید نمی دانید که چه کاری را نمی توانید انجام دهید