.

جملات هنری وارد بیچر

     
بچه ها دستانی هستند که ما را به بهشت پیوند می دهند
     
هر انسانی باید قبری به اندازه مناسب داشته باشد تا خطا ها وتقصیرات دوستش را دفن کند