.

جملات زیبا در مورد تاریخ

ناپلئون بناپارت     
تاریخ جز گمراه کردن مردم فایده دیگری ندارد
آناتول فرانس     
باید دید چگونه تاریخ نگار در میان هزاران واقعه برخی را می گزیند وبرخی را فرو می گذارد
ولتر     
مورخ باید سیر فکر بشر را که در عالم نظم غیر قابل اجتناب به خود واگذارشده تعقیب کند
ویل دورانت     
تاریخ, علم است ,صفت است ,فن است
موریس مترلینگ     
تاریخ ,حقیقت را می گوید ولی برداشت هرکس از آن متفاوت است
گوته     
هیچ تاریخی نیست که خالی از حب و بغض و اشتباه نباشد
گوستاولوبون     
تنها به نسبت فراوانی تکرار وقایع تاریخ است که می توان برای آن اهمیت و صحتی قائل گردید
ژنرال دوگل     
ملتها به تاریخ خود زنده اند
ولتر     
قصه وتاریخ همیشه شبیه هم بوده اند
شیلر     
تاریخ به ما می آموزد که از گذشته چه درسی برای آینده بگیریم
توماس مان     
تاریخ ,علم گذشته بشر است و حغرافیا علم محل زندگی او
هگل     
تاریخ ,رشد وتکامل روح در زمان است و طبیعت ,تجسم ایده در مکان می باشد
گوستاولوبون     
در مشاهدات تاریخی و اجتماعی باید قبل از هر چیز اکثریت را درنظر گرفت, وقایعی که خلاف قوانین کلی تاریخ صورت می پذیرد ملاک نیست
ناپلئون بناپارت     
تنها فلسفه حقیقی ,تاریخ است
ولتر     
همانطور که انسانها تاریخ را می سازند, تاریخ نیز انسان را می سازد
گوستاولوبون     
کسی که ثمرات روحی ملتی را نداند, تاریخ آن ملت در نظرش یک مشت حوادث پریشان و وقایع بی تربیت جلوه می کند
گوستاولوبون     
تاریخ یک ملت مانند گلزاری است که مردان هنرمند و حساس گل های زیبای آن می باشند
آرتور شوپنهاور     
اگر تاریخ نبود هیچ ملتی هویت نداشت
گوستاولوبون     
مطمئن ترین چیزی که یک تاریخ نشان تواند داد شرح حقیقی حوادث و وقایعی که از آن انتظار داریم نیست بلکه روحیه تمایل نویسنده آن است
حضرت علی     
عبرتی را که از تحولات تاریخ برمیگیریم پندی گرانمایه باشد که چراغ صفت راه زندگی رااز چاه باز نماید
دانته     
اگر تاریخ نبود حال بوجود نمی آمد و گذشته به آینده پیوند نمی خورد
الکساندر دوما     
تاریخ ادبیات یک قوم, قباله ملیت و سند انتقال آن قوم بشمار می آید
امانوئل کانت     
تاریخ ,آینه تمام نمای زندگی بشر است
هگل     
تاریخ,تنها این را به من می آموزد که هیچکس از آن نیاموخت
توماس کارلایل     
هیچ ملتی نیست که تاریخش به تاریخ سایر ملل مربوط نباشد