.

جملات بالزاک

     
یک اراده قوی بر هرسد ومانعی هر قدرهم قوی حتی بر زمان نیز غلبه می کند
     
عشق سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق
     
نابغه کسی است که پیوسته افکارش را از قوه به فعل در می آورد