.

جملات نیوتن

     
به تعداد همه خوبیها و بدیها علاقه وجود دارد
     
اگر من جاهای دور را می بینم به خاطر این است که روی شانه های غول ایستاده ام