.

جملات جک کانفیلد

     
دیوانگی ادامه دادن همان رفتار همیشگی وانتظار داشتن نتیجه متفاوت است
     
زندگی یک بوم نقاشی است که در آن از پاک کن خبری نیست