.

جملات جکسون براون

     
با ایده های نو بدون تعصب برخورد کن
     
در بخشش وگذشت تو قدم اول را بردار
     
بهترین را بخواه و بهایش را بپرداز
     
کسی را که امیدوار است ناامید نکن شاید امید تنها دارایی او باشد