.

جملات جواهر لعل نهرو

     
اگر نمی توانی خجالت و پیشیمانی را تحمل کنی خلاف نکن
     
به گذشته خود هرگز نمی اندیشم مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه بگیرم