.

جملات آلفونس کار

     
دوستان خانواده ایی هستند که انسان آنها را به اختیار خود انتخاب کرده است
     
خوشی های کوچک خوشبختی بزرگ می سازد