.

جملات ژان ژاک روسو

روسو-مهر ومحبت     
در مقابل همه چیز می توان مقاومت کرد جز در مقابل نیکی وخوبی
روسو-درس زندگی     
آسمان عادل کامل است اگر ابری است برای همه ابری و گرفته و اگر آفتابی است برای همه آفتابی و باز است
روسو-درس زندگی     
انسان زاییده نشده تا سراسر زندگی کودک باقی بماند
روسو-زندگی ومرگ     
اگر عشق به زیبایی را از دلهای ما بگیرند شور زندگی را هم گرفته اند
روسو-درس زندگی     
همانقدر که علاقه تو به هر چیز مورد احترام توست علاقه دیگران هم محترم است
روسو-درس زندگی     
حس وجدان بزرگترین فیلسوف است
روسو-قانون وقدرت     
مقام نیست که انسان را می سازد انسان است که مقام را می سازد
روسو-درس زندگی     
آسایش زمان نمی شناسد هر وقت خسته شدی بیاسای
روسو-درس زندگی     
در سرزمین بی عدالتی یا باید زر داشت یا زور یا آنکه باید زاری کرد