.

جملات گوته

     
طبیعت یگانه کتابی است که کلیه صفحاتش پرمعنی است
     
مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق بوجود می آورند
     
مردم در یک چیز مشترکند همه با هم فرق دارند
     
اگر می دانستید تا کنون چند بار حرف های دیگران را بد فهمیده اند هیچ کس در جمع این همه پرحرفی نمی کرد
     
خیلی ها تا فقیر نشوند قدر پولشان را نمی دانند بقیه با وقتشان چنین اند
     
من در تولد خود نقشی نداشتم و در مرگ خود نیز نقشی ندارم نقش من همه در زندگی من است
     
هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست
     
با دیگران طوری رفتار کن انگار در همان حدی که باید باشند هستند به آنها کمک کن به آنچه می توانند و لیاقتش را دارند تبدیل شوند
     
برای آینده تصمیم بگیر وتلاش کن وامید ببند ولی برای آینده زندگی مکن
     
با یک اراده قوی شرایط دیگر چندان اهمیت ندارد
     
عقل و فکر در وجود ما قدرتی حیرت آور دارد چه بهتر که پیوسته اندیشه حاکم را بر وجود خود سازیم
     
از لحظه ای که شخص به طور قطع تصمیم به کار می شود امداد های غیبی به کمک او می آیند
     
کسی که می خواهد رازی را حفظ کند باید این واقعیت را که رازی دارد را کتمان کند