.

جملات جان سی ماکسول

     
ارتباط باز اعتقاد را بیشتر می کند
     
اگر بخواهی در دیروز بمانی به فردا نخواهی رسید