.

جملات جان گری

جان گری-فقروثروت     
دنیا مملو از انسان های فقیری است که در شادی وآرامش زندگی می کنند
جان گری-پیروزی وشکست     
موفقیت تنها زمانی می تواند شما را شاد کند که قبل از آن شاد بوده باشید
جان گری-شادی     
اگر شادی را مستقل از حوادث دنیای بیرونی بدانیم شادی ما دوام بیشتری خواهد داشت
جان گری-درس زندگی     
برای یک روز هم که شده دست از شکایت کردن بردارید
جان گری-درس زندگی     
کسی که خانه اش شیشه ای است سنگ پرتاب نمی کند
جان گری-درس زندگی     
خدا بیشترین کمک را زمانی می کند که شما تمام آنچه را که در توان دارید انجام دهید
جان گری-فقروثروت     
پول می تواند هم نوید بهشت باشد هم کلید جهنم
جان گری-پیروزی وشکست     
مهم ترین فرق بین کسانی که که در زندگی موفق می شوند و افرادی که شکست می خورند دانستن چگونگی بازگشت دوباره است
جان گری-دنیا     
تا زمانی که شما خودتان نپذیرید دنیا شما را نخواهد پذیرفت
جان گری-عشق     
هرچه بیشتر کسی را دوست داشته باشی وقتی در مورد او گذشت نمی کنید بیشتر ناراحت می شوید
جان گری-تلاش وکوشش     
هنگامی که دعا می کنید خدا تنها قسمتی از کار را انجام می دهد که از توانایی شما خارج است
جان گری-درس زندگی     
تردید به این معناست که درد های ناشی از اشتباه های گذشته همچنان ما را می آزارد
جان گری-علم وحکمت     
چیزی که در نظر یک نسل امری بدیهی است در نظر نسل قبلی یک کشف تازه بوده است
جان گری-پیروزی وشکست     
موفقیت فردی یعنی چیزهایی که دارید همچنان دوست بدارید
جان گری-پیروزی وشکست     
بهتر است شکست بخوریم تا این که هیچ تصمیمی نگیریم
جان گری-زن ومرد     
مردها با حرف نزدن و زن ها با حرف زدن به آرامش می رسند
جان گری-اخلاق     
لحن اعتقاد آمیز تاثیر جادویی در دیگران دارد
جان گری-درس زندگی     
چیزی که برای شخصی بهترین است برای همه بهترین نیست
جان گری-درس زندگی     
هنگامی که نمی خواهیم دوباره آسیب ببینیم آنچه جذب خود می کنیم موقعیت هایی است که باعث آسیب مجدد ما می شود