.

جملات ژوزف مورفی

     
منشا همه بیماریها در فکر است
     
پایان خشم خجالت است
     
قانون زندگی قانون باور است