.

جملات ژول ورن

     
لحظه حال شبیه برفی است که در دست داری اگر از آن استفاده نکنی آب خواهد شد
     
هم متواضع باش هم متکبر منتها هر کدام را در جای خود به کار ببر
     
هر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی اول خودت را جای او بگذار