.

جملات کاترین پاندر

     
تا خودتان را دوست نداشته باشید نمی توانید دیگران را نیز براستی دوست بدارید
     
شکست اساسا ثمره اندیشیدن به شکست است