.

جملات کن بلانچارد

     
اگر من خودم را قبول داشته باشم نیازی نیست تو را خراب کنم
     
اگر تکانی به خودت ندهی دیر یا زود تکانت می دهند
     
چیزی جدیدی به شما داده نمی شود مگر این که دست از کهنه ها بردارید
     
شما در رابطه با هر کاری یا آن را انجام می دهید یا نمی دهید سعی می کنم در کار نیست