.

جملات جبران خلیل جبران

جبران-فقروثروت     
چه ستمگر است آنکه از جیبش چیزی به تو می بخشد تا از قلب تو چیزی بگیرد
جبران-اعتقاد     
چه زیباست که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری
جبران-عشق     
عشقی که هر روز نروید هر روز می میرد
جبران-آزادی     
آزادی کسی که به آن می بالد بردگی است
جبران-تملق     
کسی که خود را در پس واژه های طلایی پنهان می کند به زنی می ماند که خود را پشت آرایش ظاهری اش مخفی می کند تا زشتی اش را بپوشاند
جبران-مرگ وزندگی     
ای بسا تشییع جنازه ایی در میان مردمان یک جشن عروسی در میان فرشتگان باشد
جبران-آغاز     
لحظه ای به لاک پشت بنگرید او تنها وقتی پیش می رود که گردنش را از زیر لاک بیرون می آورد
جبران-دوستی     
دوستی با آدم نادان مانند بحث کردن با آدم مست احمقانه است
جبران-زندگی و مرگ     
تنها مرگ و عشق اند که همه چیز را دگرگون می کنند
جبران-عشق     
دوست بدارید ولی عشق را به زنجیر بدل نکنید