.

جملات کیم وو چونگ

     
اگر در جایگاه اصلی خود قرار گرفته باشید هیچ کس نمی تواند جانشینی برای تان انتخاب کند
     
هر بحران ممکن است در جهت مثبت یا منفی حرکت کند این وظیفه شماست که بحران را به موفقیت تبدیل کنید