.

جملات لائوتسه

     
کسانی که پیوسته نگران چیزی اند نمی توانند از دنیا لذت ببرند
     
تا از همه رموز قانون آگاه نشده ایی قضاوت نکن
     
از جنگ و ستیز کناره کن تا هیچکس را یاری جنگیدن با تو نباشد
     
اول اندیشه وانگهی گفتار