.

جملات لارنس استرن

     
کسی که زیاد حرف می زند یا زیاد می داند یا زیاد دروغ می گوید
     
اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می کند سنگ پرتاب کنی هرگز به مقصد نمی رسی