.

جملات لئو بوسکالیا

     
افرادی که احساس خوبی نسبت به خودشان دارند از آینده خویش هراسی به دل راه نمی دهند
     
نگذارید حرف هایتان ناگفته در دل بماند یکدیگر را خاموش نکنید هیچ کس در سایه نمی روید
     
من نمی توانم یک کوچه بن بست است
     
آینده جایی است که ما بقیه عمرمان را در آن می گذرانیم واین انتخاب ماست که آیا با اعتماد وجرات به آن بنگریم یا با چشم های بسته
     
در زندگی لحظه ایی بهتر از زمانی که می بخشیم وبخشیده می شویم وجود ندارد