.

جملات لئو تولستوی

     
همه می خواهند بشریت را تصحیح کنند دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند
     
اگر می خواهی قدر پول را بدانی برو از دیگران قرض بخواه