.

جملات لوئیز ال هی

     
ما نمی توانیم دیگران را تغییر دهیم اما قادر به تغییر خود هستیم
     
هرچه بیشتر به آنچه نمی خواهیم توجه کنیم بیشتر آن را به زندگی مان دعوت می کنیم
     
خشم یک مکانیسم دفاعی است شما حالت تدافعی دارید زیرا می ترسید
     
گاه آنچه مصیبتی بزرگ به نظر می رسد به عظیم ترین خیر و صلاح زندگیمان تبدیل می شود
     
از آموزگاران زیاد فرا بگیرید زیرا هیچ کسی نیست همه پرسش ها را بداند
     
افکار مسموم جسم ما را مسموم می کنند
     
هر اندیشه ای که از ذهن می گذرد و هر سخنی که بر زبان می آورید تک تک سلول های بدنتان به آنها پاسخ می دهند