.

جملات ماهاتما گاندی

گاندی-خشم وعصبانیت     
وقتی بلایی به تو روی می آورد بخند
گاندی-درس زندگی     
برای رسیدن به جایی که تا به حال نرسیده ایم باید از راهی برویم که تا به حال نرفته ایم
گاندی-ترس     
ترس و انتظار دو نگهبان جهنم هستند که در این دنیا مامور عذاب بشرند
گاندی-اعتقاد     
تمام گناهان پنهانی انجام می شوند آن لحظه که درک کنیم خداوند حق بر افکار ما گواه است شاید رها وآزاد شویم
گاندی-خشم وعصبانیت     
هیچ وقت نمی توانید با مشت های گره کرده دست کسی را به گرمی بفشارید
گاندی-تغییر     
شما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا ببینی
گاندی-درس زندگی     
شادکردن قلبی با یک عمل بهتر از هزاران سر است که به نیایش خم شده باشد
گاندی-اعتقاد     
نور هدایت خداوند زمانی می تابد که افق از همیشه تاریک تر باشد
گاندی-پیروزی وشکست     
پیروزی این نیست که زمین نخوری آن است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی
گاندی-دروغ     
حقیقت داوری تلخی است که ثمرات شیرینی دارد
گاندی-درس زندگی     
فرصت بیماری را صرف تفکر وبهبودی روح کنیم طبیعت در کار مداوای جسم ما کار خواهد کرد
گاندی-درس زندگی     
ثمره کلام دلنشینی را که امروز به زبان می آورید فردا می چشید
گاندی-درس زندگی     
حتی افراد نابینا که گل سرخ را نمی بینند عطر آن را حس می کنند