.

جملات مارک فیشر

     
اجازه نده ترس تو را فلج سازد
     
چیزهایی که از نظر ماپیش پا افتاده یا بی فایده هستند به چیزهای بزرگ مبدل می شوند
     
بیشتر مردم فکر می کنند هر چیزی را که نمی توان دید نباید باورکرد
     
اگر به آنچه انجام می دهی عشق بورزی احتمال شکست صفر می شود
     
هرچه صبورتر شکست را بپذیری بیشتر کمال می یابی
     
افرادی که از ریسک کردن می ترسند به جایی نمی رسند
     
افراد موفق هیچ وقت اجازه نمی دهند شرایط آزارشان دهد