.

جملات مارک تواین

مارک تواین-اخلاق     
بعضی از مردم مکان را با حضورشان تزیین می کنند وبعضی دیگر با ترک کردن آن مکان را زینت می دهند
مارک تواین-زندگی ومرگ     
جریان زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه و عقل نیست
مارک تواین- زندگی ومرگ     
بگذارید چنان در زیستن کوشش کنیم که در هنگام فرا رسیدن مرگ کسانی که جنازه ما را می بینند اظهار تاسف کنند
مارک تواین-درس زندگی     
آسمان هر کس به اندازه صافی و تاری قلبش صاف یا تار است