.

جملات ماکسول مالتز

     
شما در صحنه ذهنتان در مبارزه پیروز می شوید
     
حرف های دیگران مهم نیست آنچه من از سخن آنها برداشت می کنم مهم است