.

جملات میگوئل روئیز

     
عشق واقعی یعنی پذیرش دیگران همان طور که هستند بدون تلاش برای تغییر دادنشان است
     
اگر مرا آنطور که هستم دوست ندارید خداحافظ,کسی دیگر را پیدا کنید
     
نظرات دیگران مطابق سامانه ی فکری خودشان است هر آنچه درباره ی شما می اندیشند درباره ی شمانیست درباره ی خودشان است
     
هیچ فرصتی برای دلتنگی برای کسی یا چیزی نیست چون شما زنده هستد
     
هیچ چیز را به خود نگیرید
     
اگر کسی رفتارش با شما برمبنای عشق و احترام نباشد موهبتی است که چنین کسی از شما فاصله بگیرد