.

جملات میگوئل سروانتس

     
از کف دادن ثروت دنیوی یک غم است از دست رفتن دوست خوب صد غم است اما آنکه شهامتش را از دست می دهد همه چیز را از کف داده است
     
بهترین سیاست صداقت است
     
زن مانند شیشه ظریف و شکستنی است هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید زیرا ممکن است شیشه ناگهان بشکند
     
کسی که در آمادگی به سر می برد نیمی از نبرد را پشت سرگذاشته است
     
آنکه فکرش راحت است در پر سرو وصدا ترین جاها نیز آسایش دارد