.

سخنان درباره اعتدال و میانه روی

فیثاغورث     
اعتدال ,نفس را قوی می سازد و نفس آنرا منور می کند
حضرت محمد     
هرکس در خرج میانه روی اختیار کرد فقیر نمی شود
کنفوسیوس     
میانه روی و اندازه نگاهداشتن کمال طبیعت آدمی است
ارسطو     
در حد اعتدال در پی کسب مال و ثروت باش دوستانی بدست آر, صدیق فکر را پرورش ده و ذهن را وسعت بخش
ارسطو     
سلامت افراد وملت ها در نگه داشتن اعتدال است
موریس مترلینگ     
مرد عادل و خردمند سرنوشت حقیقی را طرز استنباط و حفظ تعادل بین افکار خود و قوای طبیعت می داند
ارسطو     
اعتدال و میانه روی انسان را در وصول به مرحله کمال نزدیک می کند
حضرت محمد     
بهترین چیزها آنست که به اعتدال نزدیک تر باشد
حضرت محمد     
راهی میان افراط و تفریط است و بهترین کارها میانه رویست
حضرت علی     
آنکه ترک میانه روی کرد سرگردان است
شیخ محمود شبستری     
ظهور نیکویی در اعتدال است
گوته     
ازمیانه روی یک خوشبختی پاک سر می زند
حضرت علی     
بهترین کارها میانه روی است