.

جملات منتسکیو

     
همه از آدم بدبخت می گریزند ولی من از یاس و ناامیدی که منشا کلیه بدبختی هاست گریزانم
     
کسی که بدون فکر حرف می زند صیادی را ماند که بدون نشانه گیری تیر خالی می کند