.

جملات مادر ترزا

مادرترزا-درس زندگی     
به هیچ کس اجازه ندهید بی آنکه شادمان تر باشد شما را ترک کند
مادرترزا-درس زندگی     
مهم نیست که چقدر می بخشیم مهم این است که چه اندازه عشق در این بخشیدن است
مادرترزا-مهرومحبت     
کلمات محبت آمیز شاید کوتاه و ساده باشند اما تاثیر و بازتابشان ابدی وبی پایان است
مادرترزا-درس زندگی     
اگر آرامش را دردرون خودت پیدا نکنی در هیچ جای دیگر هم نمی توانی پیدا کنی
مادرترزا-دوستی     
اگر در مورد همه قضاوت کنید دیگر وقتی برای دوستی باقی نمی ماند
مادرترزا-درس زندگی     
اگر آرامش نداریم از آن روست که از یاد برده ایم به دیگران تعلق داریم