.

جملات درباره نماز

حضرت محمد     
محبوب ترین کارها نزد خداوند عبارتست از نماز اول وقت سپس نیکی به پدر ومادربعد جهاد در راه خدا
حضرت محمد     
اولین وسیله ایی که به حسابش می رسند نماز است
حضرت محمد     
به کودکان خود امر کنید در هفت سالگی نماز بگذارند
امام علی     
نماز در شب همچون روشنایی در روز است
امام علی     
شما را به نماز و مراقبت از آن سفارش می کنم چون که نماز برترین عمل و ستون دین شماست
امام علی     
سست جنبیدن در نمازگزاری نشانه سستی ایمان است
امام علی     
هنگامی که انسان مشغول نماز است بدن ولباس و هرچه پیرامون اوست خدا را تسبیح می گویند
حضرت محمد     
کسی که بر نماز های پنجگانه محافظت و مراقبت نماید این نماز ها برای او در قیامت نور وسیله نجات خواهد بود
حضرت محمد     
نماز هرکس نوری در دل اوست پس هرکس خواست قلبش را نورانی کند
حضرت محمد     
نماز را ترک نکن هرکس نمازعمدا ترک کند از حفظ خداوند بیرون است
اوحدی مراغه ایی     
خانه بی نماز ویران است
امام رضا     
به خاطر هیچ کاری نماز اول وقت را ازدست مده
امام جعفر صادق     
شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نمیرسد
حضرت محمد     
نیست فرقی بین کفر و ایمان جز ترک نماز