.

جملات نورمن وینسنت پیل

صبروشکیبایی     
همیشه برای دلسرد شدن زود است ادامه دادن را ادامه دهید
مهرومحبت     
یکی از عومل مهم برای جلب محبت اطرافیان بالابردن عزت نفس آنهاست
تفکرواندیشه     
از فکر غلط نتیجه مثبت بدست نمی آید
اعتقاد     
واقعا دشوار است که فرد با ایمان را از ادامه راهی که در پیش دارد باز دانست
بدبینی وخوشبینی     
افراد کوته بین همیشه نگرانند که مردم چه قضاوتی روی آنان می کنند