.

سخنان درباره خوش بینی

کارل یونگ     
هیچ چیز جز احساسات نمی تواند تاریکی را به روشنایی و یاس و دلمردگی را به تحرک تبدیل کند
کنفوسیوس     
به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید شمعی روشن کنید
ساموئل اسمایلز     
خوش بین باشید اما خوشبین دیر باور
ویلیام شکسپیر     
اگر یک سیب را گاز زدی ویک کرم درسته در آن دیدی ناراحت نشو وقتی ناراحت شو که یک سیب را گاز زدی و یک کرم نصفه در آن دیدی
مایکل ابراین     
اعتماد داشتن واگیر دار است اعتماد نداشتن هم همینطور
آنتونی رابینز     
در برابر مشکلات یک فکر را باید از ذهن بیرون کنید وآن این است که هیچ راه حلی وجود ندارد
کنفوسیوس     
گزارش جهان هر چه باشد تو همیشه خندان باش تا جهانت خندان نماید
امرسون     
در قلب خود بنویسید هر روز بهترین روز سال است
ویلیام شکسپیر     
نه خوب است ونه بد فکر ماست که از آن خوب و بد می سازد
کیت دی هارل     
مجبور نیستید اجازه دهید گفته های دیگران بر روی شما تاثیری منفی بگذارند
برانچ کامل     
خوشبین اظهار می دارد که ما در بهترین دنیای ممکنه به سر می بریم وبدبین غمناک است که نکند سخن او راست باشد
تولستوی     
بدترین و خطرناک ترین کلمات این است همه اینجورند
اسپنسر جانسون     
قله های زندگی همان لحظه هایی هستند که قدر آنچه را داری می دانی