.

جملات اسکار وایلد

     
تجربه نامی است که همه ی ما بر اشتباهات خود می گذاریم
     
ادب خرجی ندارد ولی می تواند همه چیز را خریداری کند
     
دوستانت را در خلوت توبیخ کن و در ملآ عام تحسین
     
هنر کلید فهم زندگی است