.

جملات پائولو کوئيلو

     
اگر باور داشتی که می دانی آن وقت خواهی دانست
     
حقیقت جایی است که ایمان است
     
اگرکسی را دوست دارید آزادش بگذارید اگر به سوی شما بازگشت بخاطر آن است که چنین بایسته بوده است واگر بازنگشت چنین بایسته بوده است
     
اگر کسی از من کمکی بخواهد یعنی این که هنوز روی زمین ارزش دارم
     
فقط خودت می دانی که چه چیزی برایت بهترین است
     
هیچ گاه نمی توانیم در مورد زندگی دیگران قضاوت کنیم چون هر کس فقط از درد ها و دغدغه های خودش خبر دارد
     
عشق از دروغ شاد نمی شود
     
همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم
     
گاهی لازم است خیلی از راه ها را برویم تا متوجه شویم خیلی از درخشش ها کاذب است
     
انسان دو مشکل دارد اول از کجا باید شروع کند و دوم کجا باید توقف کند
     
زمان حال همیشه بر گذشته تقدم دارد برای تو این اولین پیروزی است
     
در دنیا هیچ چیز کاملا خطایی وجود ندارد حتی یک ساعت از کار افتاده نیز می تواند دوبار در روز وقت را دقیق نشان بدهد
     
زیبایی زندگی در همین است که احتمال دارد رویاهای ما به حقیقت بپیوندن
     
برای یافتن مروارید دریا ها را جستجو مکن شاید در گریبان خودت باشد