.

جملات درباره استقامت

     
ایمان بنده به استقامت نیاید تا قلب وی به استقامت گراید, و قلب وی به استقامت نگراید تا زبان وی به استقامت آید
گوته     
پیروزی و پیشرفت ملک بلا منازع کسانی است که دارای استقامت و ثبات قدم باشند
موریس مترلینگ     
آنکس که اراده و استقامت دارد روی شکست نمی بیند
کنفوسیوس     
از مرد آزاده استقامت و پایداری انتظار می رود و نه اطاعت کوکورانه, او همیشه استوار است اما مرد متوسط همیشه جوشان و خروشان است
ناپلئون بناپارت     
انسان با استقامت و قدرت و نفوذ وتعقل و استدلال می تواند حتی بر وبا و طاعون غلبه کند
ژان دولا فونتن     
با اسقامت به همه چیز می توان رسید
ناپلئون بناپارت     
کسی مظفر می شود که بیش از دیگران استقامت می نماید
حضرت علی     
اگر کوه ها بلرزه در آمدند تو پابرجا و استوار باش