.

جملات درباره بدبینی

ریچارد کارلسون      
زندگی دشمن شما نیست اما طرز تفکرتان می تواند دشمن شما باشد
زیگ زیگلار      
یک انسان ناسپاس خوشبخت نشان بده
کارول اورسبون      
زندگی همراه با ترس و تردید زندگی با ارزشی نیست
سان تزو      
از شر شک وتردید خلاص شوید
برنارد شاو      
یک بطری آب که تا نیمه داشته باشد از نظر یک فرد خوشبین نیمه پر است اما از نظر یک بدبین نیمه خالی است
فرانسیس بیکن      
در ایمان قطعی همواره باید آتشی نهفته باشد که خاشاک پلیدی و بدگمانی را سوخته وخاکستر سازد
فردریش نیچه     
اگر امروز خواستی ونتوانستی که معذوری ولی اگر روزی توانستی و نخواستی منتظر روزی باش که بخواهی ونتوانی
ویلبر رایت     
بدگویی ازدیگران شیوه ایی نامشروع برای تحسین خودمان است
برانچ کامل      
خوشبین اظهار می دارد که ما در بهترین دنیای ممکنه به سر می بریم وبدبین غمناک است که نکند سخن او راست باشد
لوئیز.ال.هی      
افکار مسموم جسم ما را مسموم می کنند
حضرت علی      
کسی که سو ظن شدید دارد از لذت حیات محروم وبی بهره است
سقراط      
بکوش که نسبت به مردم بدبین نشوی, زیرا که صاحب سو ظن را جز زحمت ابدی و کسالت روحی بهره ایی نباشد
فرانسیس بیکن      
بدگمانی میان افکار انسان مانند خفاش درمیان پرندگان است که همیشه در سپیده دم یا هنگام غروب که نور ظلمت بهم آمیخته است
ضرب المثل آلمانی      
برای آدم های بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارد
روبسپیر      
کسی که به دیگران اعتماد ندارد در همه عمر تنها خواهد ماند
دیل کارنگی      
نگرانی می تواند حتی اشخاص متین و خونسرد را هم بیمار کند
ویلیام شکسپیر      
تردید ها به ما خیانت می کنند ما را از کوشش بر حذر می دارند و از پیروزی هایی که به احتمال زیاد نصیب ما خواهد شد محروم می سازند
نورمن وینست پیل      
افراد کوته بین همیشه نگرانند که مردم چه قضاوتی روی آنان می کنند
حضرت علی      
بدحال ترین مردم کسی است که به کسی اطمینان نکند از جهت سو ظن مفرطی که دارد و کسی هم به او اعتماد ننماید از خوی بدگماننی او
حضرت علی      
بدگمانی از دور اندیشی سرچشمه می گیرد