.

جملات فیلیپ مک گرا

     
هرکسی روزی هیچ کس بود با اندیشه ای درخشان
     
راه چه کوتاه و چه بلند جز با رفتن به پایان نمی رسد