.

جملات افلاطون

     
تا وقتی حسرت خوشبختی دیگران را می خوریم خوشبختی های خود را درک نخواهیم کرد
     
هیچ گاه کسی را که حتی بسیار آهسته ولی بطور مستمر پیشرفت می کند ناامید نکنید
     
اولین و برترین موفقیت غلبه بر نفس است
     
اخلاق را طوفانهای روزگار تقویت می کند
     
عاقل حرف می زند چون چیزی برای گفتن دارد احمق حرف می زند که چیزی گفته باشد
     
آغاز کردن مهمترین بخش هر کاراست
     
امتحان کنید مرد را به فعل او نه به قول او
     
آهسته سخن بگو اما سریع فکر کن