.

جملات زیبا درباره فقر

گوته     
خیلی ها تا فقیر نشوند قدر پولشان را نمی دانند بقیه با وقتشان چنین اند
ویلیام شکسپیر     
چیزی نداشته باشی چیزی برای از دست دادن نداری
سنه کا     
فقیر آن نیست که کم دارد بلکه آن است که بیشتر می طلبد
جان گری     
دنیا مملو از انسان های فقیری است که در شادی وآرامش زندگی می کنند
کنفوسیوس     
ندارباش وخرسند دارا باش وفروتن