.

جملات فیثاغورث

     
یا خاموش باش یا حرفی بزن که از خاموشی بهتر باشد
     
دوست کسی است که هر گاه کلام حق از تو بشنود خشمناک نشود
     
خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی به پایان می رسد