.

جملات رابیندرانات تاگور

     
با خیره شدن به دریا نمی توان از آن گذشت
     
آنکه در پی انجام دادن نیکی است بر در می کوبد آنکه دوست می دارد در را باز می کند
     
آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد آزادی خود ماه است که اورا پایبند می کند