.

جملات امرسون

     
دوست کسی است که من میتوانم با او صمیمی باشم وجلوی او با صدای بلند فکر کنم
     
صاحبان اخلاق روح جامعه خود هستند
     
هیچ شیئی آنقدر آلوده ونا پاک نیست که نور شدید نتواند زیبایی هایش را آشکار سازد
     
مشورت هنری است که به کمک آن می توانید همه را به همکاری وادارید
     
وقتی احساس کردید که دیگر هیچ دوستی برایتان نمانده است به قفسه کتابهایتان مراجعه کنید
     
خوشبختی عطری است که وقتی بر دیگران می پاشی چند قطره از آن بر تو نیز خواهد پاشید
     
آنچه هستی شما را بهتر معرفی می کند تا آنچه می گویید
     
به انسان ها اعتماد کن تا با تو صادق باشند با آنان رفتار خوبی داشته باش تا آنان نیز خودشان را نزد تو خوب جلوه دهند
     
ترس بیشتر از هر عامل دیگری در دنیا افراد را به زانو در می آورد و شکستتان می دهد
     
هر تولد مرگی در پایان به همراه دارد و هر مرگ نیزآغاز تولدی است
     
در قلب خود بنویسید هر روز بهترین روز سال است
     
بیشترین تاثیر افراد نیک زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند