.

جملات رندی گیج

     
شجاعت همیشه فریاد زدن نیست گاهی صدای آرامی است که در انتهای شب می گوید فردا دوباره تلاش خواهم کرد
     
موانع وقتی خودنمایی می کنند که چشم از هدف بر داریم