.

جملات زیبا درباره تفریح

مارک تواین      
همانقدر که کار وتحصیل برای بشر لازم است تفریح نیز لازم است
بالزاک      
به هوش باش که تفریح تو باعث آزار دیگران نباشد
ویل دورانت      
تفریحات اگر دسته جمعی باشد لذت آنها بیشتر است
رنه دکارت     
اگر بیشتر از حد به تفریح مشغول شوی عمرت را هدر داده ای
لوئی پاستور      
در تفریحات دیگران شرکت کنید و دیگران را نیز در تفریحات خود شرکت دهید
فردریک شوپن      
هیچوقت کار و تفریح را توام نکن که از هر دو باز خواهی ماند
جین وبستر      
بشر در هرسه مرحله زندگی خود یعنی کودکی, جوانی ,پیری به تفریح نیاز دارد
سقراط      
زیاده روی در تفریح باعث دردسر خواهد بود
هانس کریستین آندرسن      
تامین تفریح سالم و بازی و شادی برای بچه به همان اندازه تامین نان و آب و لباس آنها لازم است
آلفرد هیچکاک      
بدون تفریح هیچ کاری به بهره دهی کامل نخواهد رسید