.

جملات درباره پشیمانی

حضرت محمد     
از لجاجت بپرهیزید که انگیزه آن نادانی و حاصل آن پشیمانی است
آلبرت انیشتین     
پشیمانی دروازه راه راست است اگر آنرا بیابی
ژان ژاک روسو     
پشیمانی به سراغ همه می آید اما فقط آنها که وجدان بیدار دارند به آن اهمیت می دهند
حضرت علی     
پرهیز کن از غضبی که آغازش سفاهت و انجامش ندامت است
دوسنت اگزوپری     
پشیمانی بدون عمل نوعی فریبکاری است
جان میلتون     
در مقابل خلاف آشکار, ابراز پشیمانی کوچکترین سودی ندارد
حضرت علی     
تدبیر قبل از کار, تو را ازپشیمانی ایمن می کند
حضرت علی     
پشیمانی روح آدم را از گناهان پاک می کند
امام محمد غزالی     
پشیمانی در برابر خدای متعال سخت تر از احساس پشیمانی در برابر خلق خداوند است
رنه دکارت     
آنکه احساس پشیمانی می کند در حقیقت اعتراف به گناه دارد
ارسطو     
ارتکاب جرم و گناه نتیجه جهل و ایجاد پشیمانی نتیجه ارتکاب جرم و گناه است
جواهر لعل نهرو     
اگر نمی توانی خجالت پشیمانی را تحمل کنی خلاف نکن
آدام اسمیت     
پشیمانی تنها به زبان کافی نیست عمل می خواهد
امیلی برونته     
اگر پشیمانی نبود, جرم وگناه سراسر زمین را پوشانده بود
حضرت محمد     
بهترین استغفارها نزد خدا دست کشیدن از گناه و پشیمانی است
آرتور شوپنهاور     
آنکه از انجام عملی پشیمان می شود دو برابر بدبخت است و دوبار ضعف از خود نشان داده است
ناپلئون بناپارت     
پیروزی حقیقی, ظفری است که پشیمانی بدنبال ندارد پیروزی بر نادانی است